Liên hệ admin đăng bài.

Telegram: KieuNuVip

Mỗi bài đăng thời hạn tối thiểu 1 tuần và sẽ được trừ trực tiếp vào điểm hiện có.

Sau khi bài đăng hết hạn có thể gia hạn theo ngày. Số điểm được trừ tính theo ngày.